بزرگترین عامل فروش موفق انگیزه فروشنده برای حل مشکلی در زندگی ، کار و یا روابط خریدار است. در این کورس آموزشی منطبق نمودن پروسه ها ، صحبت ها و فعالیت های خود در جهت رفع مشکلات مشتریان را خواهید آموخت.
بدین شکل می توانید به فروش موفق و چند برابری نسبت به روشهای معمول دست پیدا کنید.