کوید 19 دنیا رو تغییر داده است_ و هیچ راه برگشتی هم نگذاشته. رفتارها متقابلی که فروشندگان و مشتریان در مقابل هم داشتند، در راه منطبق شدن با فضای کاریِ تمرکز بر مشتری تغییر خواهد کرد، به شکلی که هنوز همکاری های از راه دور را شامل شود.شما چطور خود را تطبیق می دهید؟ درمورد چگونگی بازار فروش در جهانی که در آن همه گیری بوجود آمده تحقیق کنید _ و همچنین درمورد تفاوت این جهان با گذشته. مهارت های ارتباطی ضروری را برای فروش یاد بگیرید، مانند، هوش هیجانی، گوش دادن فعال، و توانایی تطبیق سطح راحتی خریدار باتوجه به فضای شخصی. همچنین دین کارل، یک متخصص و مربی فروش، به شما توضیح می دهد که چگونه مهارت هایتان را به روز نگهدارید و پس از همه گیری چگونه از شبکه سازی و فرصت های همکاری استفاده کنید.