آیا از خود پرسیده اید که هویت جنسیتی چه تاثیری بر نحوه مذاکره
یا چگونگی بی طرفانه جلوه دادن مذاکرات دارد؟
در این دوره ، مربی Carolyn Goerner درباره نقش جنسیت در مذاکره و نحوه شکل دادن به زمینه مذاکره بحث می کند . کارولین کلیشه های رایج را شناسایی می کند و توضیح می دهد که جلب توجه به کلیشه ها می تواند قدرت آنها را کاهش دهد.
او افسانه دو بند را توصیف می کند ، سپس به شما کمک می کند شرایط مذاکره را تعریف کنید. کارولین می گوید که چگونه همکاری ، آمادگی و تعیین هدف در مذاکره نقش دارد. و روش های مدیریت احساسات ، نشان دادن همدلی و ایجاد روابط هنگام مذاکره را پوشش می دهد. کارولین پس از صحبت در مورد اینکه چگونه آموزش و تمرین به شما در رشد مهارت مذاکره کمک می کند ، در پایان با نشان دادن اینکه چگونه می توانید برابری را در مذاکرات آینده ارتقا دهید ، نتیجه گیری میکند.