معرفی مفهوم جریان به زندگی هایمان می تواند کمک کند تا ذهنیتی مساعد برای موفقیت ایجاد شود. در این دوره، متخصص کریستینا وو به شما نشان میدهد که چطور عادت های تاثیر گذاری برای خود ایجاد کنید تا قدرت جریان را در همه ی ابعاد زندگیتان در دست بگیرید.
با کریستینا همراه شوید حینی که مفهوم جریان، چگونگی ورود به حالت جریان، و اینکه چطور راهنماهایی مانند مدیتیشن و تامل میتوانند به شما کمک کنندتا با حالت جریان خود مرتبط شوید را روشن می سازد. او همچنین راهبرد هایی می دهد درمورد چگونگی پیدا کردن جریان در شغلتان از طریق ایجاد پروژه های جریان و حلقه های بازخورد، ارتباط با اشتیاق و هدف، و ایجاد جریان بیشتر در زندگی شخصی تان از طریق طبیعت و ترویج ذهن آگاهی.